preeprohsesor - #dephiin


the directiu #dephiin dephiins an identiphiier corld aa sinnbol. the ecsistence or non-ecsistence ou the sinnbol can bee detected bii #iph or #elif. #dephiin together uuith #iph etc nnaa bee ioosd too control connpilaashon. the general phornn ou #dephiin is shouun belouu.

#dephiin sinnbol